Navigation:
Navigation:

Vand

Mere tørketolerante afgrøder og hurtigere optagelse af nedbør

Jord

Forbedret jordkvalitet og fastholdelse af næringsstoffer i jorden

Biodiversitet

Større biologisk aktivitet via regnorme, insekter, svampe og bakterier

CO2e

Færre drivhusgasser ved reduktion i udledningen og lagring af kulstof i jorden


Reduceret jordbearbejdning, efterafgrøder, det optimale gødskningsniveau og flere andre faktorer er nøglen til en reduktion i landbrugets udledning af drivhusgasser, samt ophobning af kulstof i jorden.

CO2, kulstof, carbon – kært barn har mange navne. Med CommodiCarbon lancerer vi et ambitiøst klimaprojekt med den klare målsætning at at hjælpe landmanden, så han kan hjælpe alle os andre med at reducere de klimamæssige udfordringer vi som samfund står overfor.

Gentænk jordens værdi-til fordel for klimaet...

Hvordan virkerCommodiCarbon?

Hver hektar landbrugsjord har i gennemsnit potentiale for, at kunne reducere udledningen af drivhusgasser med 3 til 7 ton CO2e. Denne besparelse foregår både i form af en øget kulstoflagring i jorden, brændstofbesparelser på omkring 50-70%, mindsket behov for gødskning, samt grønnere marker året rundt, og dermed øget optag af CO2.  En gennemsnitslig dansk landmand kan som eksempel herigennem optage og lagre en husstands halvårlige klimaaftryk.

1

Landbruget omlægger til en mere bæredygtig produktionsform, ophober kulstof i jorden og reducerer dets udledning af CO2-ækvivalenter (CO2e).

2

Potentialet for reduktion af CO2e kvantificeres og verificeres, så der kan lægges en plan for den enkelte landmand.

3

Institionelle købere opkøber CO2e-certifikater, og landbruget kompenseres.

Klimamæssig besparelse

3-7 ton

Kvantificerbar CO2e lagring og reduktion pr. ha/år

Certifikat udbetaling

75-110 kr.

Forventet udbetalt pr. verificeret CO2e certifikat

Økonomisk potentiale

225-770 Kr.

Økonomisk brutto gevinst pr. ha/år

Samarbejdspartnere:

Hvad siger forskerneom Conservation Agriculture?

"Jeg synes at det er spændende, at der sker en udvikling indenfor dette område grundet de potentielt mange gavnlige effekter ved dyrkningsformen (aggregat stabilitet, mindsket erosion mm.)"

Carsten Tilbæk Petersen
Associate Professor, Agrohydrologi, Københavns Universitet

“Overordnet set er der flere nyttedyr i CA, sammenlignet med pløjede marker. En bevaret forekomst og diversitet af nyttedyr som edderkopper, løbebiller og regnorme, kan reducere behovet for at sprøjte med insekticider. De mange nyttedyr på jordoverfladen kan derudover være en god fødekilde for fuglebestanden i marken."

Stine Kramer Jacobsen
Assisterende Professor, Organismebiologi, Københavns Universitet

“Med dybere rødder kan vi udnytte jorden mere effektivt uden ekstra tilførsel af gødning og vanding, og rødderne kan øge lagringen af kulstof i jorden. Det er helt essentielt både nu og i fremtiden, hvor jordressourcerne kun bliver mere knappe.”

Kristian Thorup-Kristensen
Professor, Afgrødevidenskab, Københavns Universitet


Se din potentielle gevinst

Man kan betragte carbon-certifikater lidt som en ekstra afgrøde, som høstes i slutningen af din vækstsæson, og ligesom med almindelige afgrøder, høster man som man sår.
Her kan du teste mekanismerne – men husk at de kun er indikative.

OBS. Beregneren skal udelukkende bruges til at indikere potentialets retning ved ændring af nogle af de CA aktiviteter, vi beregner på i programmet. Beregningerne skal ikke anvendes som potentiale beregning for den enkelte landmand, da mange flere datapunkter er nødvendige hertil.

Indtast dit markareal, og klik på barerne nedenfor, for at tjekke din potentielle indtjening

ha
Potentiel genvinst: -
Pløje praksis:
Traditionel Reduceret pløjning Pløjefri
Efterafgrøder:
0% 50% 100%
Estimeret reduceret emission:
-
Estimeret udbetaling pr. ton CO2e: 110 DKK

Commodicarbons beregningsalgoritmer står på skuldrene af international anerkendt forskning, IPCC guidelines (FN’s Klimapanel) og modeller udviklet af konsortier af ledende europæiske universiteter.

De elementer, der ligger i conservation agriculture, eller carbon farming som vi kalder det her hos os, er hjørnestenene i at lagre kulstof i jorden. Vi måler blandt andet på:

Differentiering af afgrøderotation Reduceret eller ingen pløjningReduktion i brugen af pløjning

Der er mange indikatorer som spiller ind, og alle tiltag vil virke forskelligt, afhængigt at jordbundstype, klima og meget mere.

Udfyld formularen og kom i gang

Cases

Omlægningen til carbon farming har ofte en længere omlægningsfase – læs her hvilke fordele landmænd som allerede har omlagt deres produktion har oplevet.

Nicolai Oxholm Tillisch
Rosenfeldt

2.400 hektar, Sydsjælland

”Efter vi er skiftet til reduceret jordbearbejdning har vi set en klar styrkelse af vores jord og den er blevet mere dyrkningssikker, samtidig ser vi en større mangfoldighed af mikroorganismer i vores jord.

Med reduceret jordbearbejdning har vi sænket vores brændstofforbrug markant og derved sparet. Næste skridt i denne udvikling kunne sagtens være Conservation Agriculture/strip-till. Ved ikke at pløje sparrer vi ca. 450 kr./ha.”

Hans Damgaard
JD Agro Cocora Farm

12.000 hektar, Rumænien

“Vi har siden omlægningen til conservation agriculture set en værdi i denne dyrkningsform. Én ting er at vi har mindre overkørsler, men vigtigst af alt, vi mindsker fordampningen af fugt fra jorden, og det efterlader mere vand til planterne, hvilket er yderst vigtigt under disse tørre forhold vi oplever fra tid til anden.

Jeg finder samtidig carbon-diskussionen interessant, og vi følger nøje nye tiltag og forskning omkring carbon og dets oplagring i jorden. Jeg tror på vi får en langt sundere jord, og det vil vi kunne se på udbytterne og bundlinjen.”

Søren Ilsøe
Knudstrupgaard

305 hektar, Midtsjælland

“Når man opdager, at man kan undlade at bearbejde jorden hvert eneste år, så åbner der sig en helt ny verden for dyrkning af afgrøder. Biologi kan afløse diesel og stål, og som ekstra gevinst kommer der flere nytteinsekter, viber, lærker og agerhøns.

I stedet for tab af kulstof fra jorden på grund af bearbejdning, kan Kuldioxid lagres i jorden og humus indholdet kan forøges, så klimabelastningen derved mindskes. Conservation Agriculture er ganske enkelt fremtidens landbrug.”

Fra landmænd tillandmænd for landbruget

En gruppe innovative landmænd- og kvinder har over de seneste år investeret i udviklingen af Commoditrader og CommodiCarbon. De tror på at tænke ud af boksen, og de understøtter udviklingen af de tanker som ikke får plads i eksisterende strukturer. De lever og ånder for udvikling, og tør tænke og agere på vegne af dansk landbrug.

Nicolai Oxholm Tillisch
Rosenfeldt

“Jeg tror at landmanden gennem CommodiCarbon kan blive en form for klima-helt i fremtiden, samtidig med at vi som landbrug kan få styrket vores bundlinje. Jeg tror at vi ved hjælp af CommodiCarbon kan komme til at ændre vores dyrkning af jorden og måske endda ende med at vælge andre afgrøder som binder endnu mere CO2 i jorden”

Rasmus Bencard Hansen
Skovlund

“CommodiCarbon er et interessant supplement til vores nuværende drift, hvor vi hele tiden forsøger at optimere resultatet for den samme indstats i marken.

Der er politisk fokus på klima og her får vi som landmænd en unik mulighed for en øge indtjeningen samtidig med et grønt skulderklap.”

Christine Jansby
Agroskandia

”Med Conservation Agriculture arbejder vi hver dag på at binde kulstof i jorden. Det gør vi for at modvirke klimaforandringerne og for at gøre vores jorde og afgrøder mere modstandsdygtige. CommodiCarbon er endnu et stort skridt på vejen mod en forbedret bundlinje, da CommodiCarbon hjælper os med at sætte værdi på kulstofbindingen og synliggøre vores arbejde.”

Kim Kjær Knudsen
Allindemaglegård

“Vi skal ikke længere ”kun” være fødevareproducenter til en voksende verdensbefolkning, vi skal også være en central brik i at få vendt klimaudfordringerne. CommodiCarbon er et stort skridt i den retning! Vi skal for første gang nogensinde høste CO2.

CommodiCarbon er et holdningsskifte, og vi skal ikke blot levere verdens bedste fødevarer, men også verdens grønneste!”

Michael Bundgaard
Klitgaard Agro

“Vi har over de senere år investeret meget målrettet i conservation agriculture fordi vi tror på de agronomiske og klimamæssige gevinster. Derfor har det været en helt naturlig del af vores strategi at være med til at sætte skub i CommodiCarbon. I USA afsætter landbruget allerede CO2 certifikater – og det er CommodiCarbon en afspejling af.”

Iben & Anders Møller
Kattrup Gods

“Vi ser et stort potientiale i No-Till, både driftsbesparelser  og hele tanken omkring øget biodiversitet i marken til glæde for dyre- og planteliv. Derudover kommer  CommodiCarbon som et yderlige incitament, hvor man kan spare frigiven CO2 og blive belønnet for dette til gavn for klimaet. Når man først har fået øjnene op for No-Till, virker traditionel dyrkning ensidigt. Når der så samtidig er et økonomisk incitament til at omlægge driftformen af jorden, synes vi, der er banet vej for en bæredygtig fremtid for landbruget.“

Kontakt mig - jeg vil høre mere!

Er du interesseret i at støtte landbrugets omlægning til en mere klimavenlig produktion,
har gode ideer eller noget helt tredje, så indtast dine oplysninger, og vi rækker ud til dig hurtigst muligt.

Hvordan virker det?

Man kan betragte carbon-certifikater som en ekstra afgrøde, som følger vækstsæsonen, og høstes i slutningen af året – og ligesom med almindelige afgrøder, høster man som man sår.

1. Tilmelding

Du tilmelder dig CommodiCarbon, hvorefter vi kontakter dig.

2. Dataindsamling

CommodiCarbon og din planterådgiver kan hjælpe dig med at kortlægge og kvantificere udgangspunktet for dine jorde.

3. Planlægning

Du modtager en potentialerapport på basis af din markhistorik, som du så kan optimere din produktion ud fra.

4. Eksekvering

Du ekskverer på planen og efterlever de nye tiltag for dine markplaner.

5. Verificering

Vi verificerer din lagring af CO2 i jorden samt din CO2e-reduktion i fællesskab med en tredjeparts-certificeringsenhed.

6. Udbetaling

Vi afsætter dine CO2-certifikater og betaler dig for din CO2e reduktion samt den lagrede mængde kuldstof i jorden.

Hvad kræver det at være med?

Du er velkommen i klubben hvis du er indstillet på at omtænke din produktion til fordel for klimaet – og hvis du kan og vil sætte handling bag tanken. Reduceret jordbearbejdning, efterafgrøder, sædskifter, samt en reduktion i gødningsforbruget er knapper du skal kunne skrue på. Vi hjælper dig med at finde ud af hvilke knapper, der giver den største klimagevinst på dine jorder. Du skal blot tilmelde dig CommodiCarbon-programmet og dele din markhistorik med os. Det er nemlig helt centralt at kigge tilbage, før vi kan kigge frem.

Partnere

Vi tror på at man står stærkest sammen, og vi er både glade og stolte af at stå sammen med vores partnere, som bakker op og tør tænke klima sammen med os… Vi står sammen om at hjælpe landbruget med at hjælpe klimaet, og du er også velkommen om bordet!


Ofte stillede spørgsmål

Et carbon-certifikat er dokumentation for en reduktion af drivhusgaskoncentrationen i atmosfæren i form af CO2-ækvivalenter (CO2e)-. Virksomheder og andre købere opkøber carbon-certifikater for at bidrage positivt til klimaet. Mange virksomheder sætter i dag ambitiøse mål for at reducere deres klima aftryk, og derfor er de mest effektive tiltag mest interessante – effektive tiltag, hvor de kan gøre så stor en forskel som muligt, så hurtigt som muligt. Det er typisk virksomheder, som har anerkendt at vi har travlt, og at det er vigtigt at alle løfter i flok for at få reduceret og stabiliseret koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren.

Et carbon-certifikat repræsenterer altså 1 ton CO2e (drivhusgasser), som enten er optaget fra atmosfæren, eller som helt er undgået i udledningen. Når virksomheder køber carbon-certifikater, hjælper de klimaet, og bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser til atmosfæren.

I løbet af de sidste 10 år har virksomheder og organisationer verden over investeret milliarder i deres løfter til klimaet – ja faktisk har en fjerdedel af alle verdens 500 største virksomheder forpligtet sig på at blive CO2-neutrale i nær fremtid, og netop denne trend ventes kun at stige over de kommende år.

Verificerede carbon-certifikater er godkendte og udstedt af tredjeparts certificeringsbureauer. Det er i disse certifikater en forudsætning at kunne bevise validiteten og den reelle klima besparelse som er opnået, for at skabe en værdi og sikkerhed for køberen af certifikatet. Det er helt centralt for virksomheder og andre købere, som ønsker at investere i CO2-reduktioner, at effekten kan dokumenteres, og netop dette ligger i tredjepartscertificeringen.

Du kan betragte carbon-certifikater lidt som en ekstra afgrøde, hvor du høster i slutningen af din vækstsæson. Carbon-certifikater sælges efter kulstoflagringen er sket, og udledningen er reduceret – altså når du har høstet marken.

Det betyder at 2021-certificeringen kan påbegyndes på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af vækstsæsonen, med udgangspunkt i tiltag som er påbegyndt efter høst 2020, og inden du høster i 2021 (altså inden tilsåningen i efteråret 2021). Det vil sige, at hvis du fra i år kører reduceret- eller ingen jordbearbejdning eller eksempelvis øger dit areal med efterafgrøder, så kan du registrere denne mark og påbegynde certificeringen på et hvilket som helst tidspunkt inden du høster i 2021.

Først og fremmest skal du omlægge mod carbon farming/conservation agriculture, fordi du føler at det er rigtige for dit landbrug – både nu og på sigt. Carbon-certifikaterne har til hensigt at skabe en yderligere indtjeningskilde ifm. omlægningen, som både kan være med til at absorbere omkostninger forbundet med maskininvesteringer og ny viden.

I teorien kan alle sælge certifikater, hvorfor der er så stor fokus på verificering. Der er stor efterspørgsel på verificerede carbon- certifikater, da disse har høj kvalitet, direkte sporbarhed og dokumenteret klimaeffekt. Vigtigt for certifikaterne er det, at de er såkaldt additionelle – altså at de repræsenterer en dokumenteret reel ændring i kulstoflagring ud over ”business as usual”. Denne type certifikater bærer en væsentlig værdi for købere, grundet den høje standard med dokumenteret effekt, hvorfor en grundig certificering, uafhængig verificering, validering af data og konservativ tilgang til estimater er grundforudsætninger for at kunne afsætte certifikater til en attraktiv pris.

Vi har bygget et system, hvor du udfylder dyrkningsinformationer for hver mark du ønsker certificeret. Det vil sige at du skal dele alle informationer omkring din aktivitet på involverede marker henover året. Informationerne bruges til at verificere og auditere din aktivitet op imod din plan, for til sidst at kalkulere din lagring af kulstof i jorden, samt din reducerede udledning.
Udover dine planer, og information om indeværende høstår, er der behov for dokumentation for de seneste 3-5 år på de inkluderede marker. Det kræves at du kan dokumentere følgende:

  • Detaljer om tilsåning, afgrøder mm.
  • Høstinformationer, udbytter mm.
  • Håndtering af halm
  • Gødningsdata (typer, mængder mm.)
  • Pløjningshistorik
  • Efterafgrødehistorik
  • Jorddata for p H-værdi , humusindhold, dræningsforhold, jordbundstype mm.
  • Historik for brug af planterværn
  • Diesel/olie-forbrug

Når vi har modtaget dine historiske data, påbegynder vi beregningerne af dit nuværende udledningsniveau, samt dit potentiale ved implementering af specifikke tiltag. En beregningsmodel laver de første beregninger, og vi kigger derefter dine tal manuelt igennem med optimeringsbrillerne på, for til slut at sende dig din potentiale-rapport.

Du modtager relativt hurtigt denne rapport, så du kan komme i gang med at planlægge hvilke tiltag du vil implementere for at nå dit kulstoflagringsmål.

Rapporten hjælper dig med at vurdere hvilke tiltag, der vil lagre hvilke mængder kulstof i jorden. På den måde kan du på velinformeret vis prioritere enten at påbegynde alle tiltag, eller måske starte ud med de mest effektfulde i forhold til din jordbundskvalitet.

Det vil give dig den konkrete indsigt i hvor mange ton CO2e hvert tiltag giver, samt muligheden for at sammenligne potentialet med den forventede certifikatpris, samt omkostningerne ved implementeringen af hvert tiltag.

Interessen i carbon-certifikater fra landbruget er på globalt plan steget i løbet af det seneste år, hvorfor vi arbejder mod en minimumspris på 10 EUR pr. ton CO2 lagret i jorden. Markedet udvikler sig dog konstant, hvorfor vi ikke kan garantere en specifik pris før de første certifikater er solgt. Vi regner dog lige nu med at du vil blive betalt ca. 15 EUR, eller 110 kr. per ton CO2e du har hjulpet med at reducere. I takt med at efterspørgslen på denne type certifikater vil stige, er vores forventning af prisen på certifikaterne vil følge den udvikling.

Vi har allerede lavet aftaler med rigtig mange planteavlskonsulenter hos landbrugsforeningerne rundt om i Danmark, og de står klar til at hjælpe med rådgivningen, planlægningen og implementeringen, så du hurtigt kan hoppe med på vognen. Vi har altså sørget for at de er klædt på til at hjælpe dig i gang, og de er gjort bekendte med vægtningerne i den algoritme som du optimerer din omlægning efter.

Medlemskabet i CommodiCarbon kan afmeldes med en måneds varsel.

Hvis du ønsker at forpligte dig til en markstrategi og drage fordel af certifikatsalg, skal du binde dig til en kontrakt på forventeligt 10 år. Dette er ganske enkelt fordi kulstoflagring kun giver mening, hvis det år-til-år oplagrede kulstof faktisk bibeholdes i jorden. Det er en del af certificeringen og en sikkerhed køberen af certifikatet får. Det betyder også, at en CommodiCarbon certificering er en strategisk og langsigtet beslutning.

Det koster 375 kr. om måneden for at deltage i opstarten (750 kr. fra januar 2021). Med i medlemskabet får du fri adgang til alle funktionaliteter, markedskommentarer og prisindsigter i Commoditrader, samt CommodiCarbon-medlemskab.
Omkostninger til auditering og salg af certifikater må påregnes – dem gør vi selvfølgelig også alt for at holde i bund!

Hopper du med om bord, vil du sammen med os, og en masse andre landmænd arbejde for at stabilisere atmosfærens koncentration af drivhusgasser og lagre kulstof i din landbrugsjord. Det er en helt unik mulighed for at bidrage positivt til klimaet med din indsats, og derved hjælpe med den reduktion af drivhusgasudledning, som er et af samfundets mest kritiske behov.

Når du melder dig ind, får du adgang til certificerings systemet, hvor du indtaster dine historiske data og planlægger dine fremtidige tiltag, således at verificeringen og auditeringen af din udledning, optag og lagring kan beregnes og verificeres henover året – indtil selve certificeringen i slutningen af høståret. Herefter får du betaling for de certificerede tons CO2 lagret i jorden henover høståret baseret på de nye klimavenlige tiltag fra din side.
Omkostninger til auditering og salg af certifikater må påregnes – dem gør vi selvfølgelig også alt for at holde i bund!

Der ligger selvfølgelig meget arbejde bag CommodiCarbons certificeringsprogram, hvorfor vi ikke kan få det op og stå uden din opbakning. Vi har derfor valgt den simple løsning at basere dit bidrag på et månedligt medlemskab, hvor du betaler 375 kr. om måneden for at deltage i opstarten (750 kr. fra januar 2021).

Jordbundstest og datamodellering vil udregne lagringsmængderne for at kunne estimere mængden af certifikater. Kvaliteten sikres ved at tjekke for det man kalder additionalitet, samt via fradrag for usikkerhedsberegningerne. Således sikrer vi at alle parametre tæller og vejer rigtigt i ligningen, og at vi ikke overestimerer potentialet. Disse kvantitet- og kvalitetsparametre sikrer at køberen får det klimamæssige aftryk han betaler for, mens sælgeren har et godt produkt som er til at regne med, således at han får den rigtige pris for sine certifikater, og derved sin indsats for at hjælpe klimabelastningen.

CommodiCarbons beregningsalgoritmer står på skuldrene af international anerkendt forskning, IPCC guidelines (FN’s Klimapanel) og modeller udviklet af konsortium af ledende europæiske universiteter, samt anvendes af de største fødevarevirksomheder i verden. I tillæg dertil har vi tilføjet parametre, som er væsentlige for netop vores breddegrader, og konteksten for dansk landbrug.

Der er ingen tvivl om, at opgørelsesmetoder vil udvikle sig yderligere de kommende 10 år, men vi har sikret en metodestandard, som er det ypperligste der findes på nuværende tidspunkt.

For at sikre den størst mulighed tillid og troværdighed, anvender vi den internationale tredjeparts standard ISO 14064. Det er denne standard, som sammen med beregningsmodeller, markdata og anvendt praksis danner grundlag for en certificering.

Landbruget kan optageCO2 fra atmosfærenog lagre det i jorden.

Vi hjælper landbruget, så vi som samfund kommer tættere på at nå klimamålene.

50% rabat ved tilmelding i 2020