Navigation:

Hvad er Commodicarbon?

Commodicarbon er et CO2e certifikat program, der støtter et mere klimavenligt og bæredygtigt landbrug – hvor landmanden får den direkte økonomiske gevinst.

Commodicarbon kan kvantificere og skabe CO2e certifikater på baggrund af landmandens omlægning til Conservation agriculture.

Commodicarbons model er designet efter ISO 14064 standarden og metoden bygger på IPCC guidelines (FN’s Klimapanel) samt CoolFarmTool – den førende GHG kvantificeringsalgoritme i Europa, der er udviklet af et konsortium af ledende europæiske universiteter og fødevarevirksomheder. I tillæg dertil tilpasser vi løbende parametre, som er væsentlige for netop vores breddegrader.

Gentænk jordens værdi-til fordel for klimaet...

Samarbejdspartnere

Kontakt mig - jeg vil høre mere!

Er du interesseret i at støtte landbrugets omlægning til en mere klimavenlig produktion,
har gode ideer eller noget helt tredje, så indtast dine oplysninger, og vi rækker ud til dig hurtigst muligt.

Hvordan virker det?

Hver hektar landbrugsjord har i gennemsnit potentiale for, at kunne reducere udledningen af drivhusgasser. Besparelsen foregår både i form af en øget kulstoflagring i jorden, brændstofbesparelser på omkring 50-70%, mindsket behov for gødskning, samt grønnere marker året rundt, og dermed øget optag af CO2.

1

Landbruget omlægger til en mere klimavenlig produktionsform og reducerer udledning af CO2-ækvivalenter (CO2e).

2

Omlægningen verificeres og reduktionen kvantificeres, så der kan skabes handelsbare certifikater.

3

Institutionelle og private organisationer opkøber CO2e-certifikater, og landbruget kompenseres.

Klimamæssig besparelse

3-7 ton

Kvantificerbar CO2e reduktion pr. ha/år

Økonomisk gulerod

75-110 kr.

Forventet udbetalt pr. verificeret CO2e certifikat

Økonomisk potentiale

225-770 Kr.

Økonomisk brutto gevinst pr. ha/år

Tallene er estimater baseret på seneste Europæisk forskning samt markedsforhold. Det endelige økonomiske potentiale afhænger af udbud efterspørgsel på tidspunktet for salg af certifikater. Den endelige klimamæssige besparelse afhænger af den specifikke marks jordtype, historisk jordbearbejdning- og gødskningsforhold samt hvor radikal en omlægning landmanden aktiverer. Tilmeld dig nu og få de specifikke tal for dine marker.

Fordele ved Conservation agriculture

Conservation agriculture har 5 fokusområder

Reduceret jordbearbejdning Differentieret sædskifte Anvendt restmateriale Helårig plantedække Optimeret gødskning

Udover klimafordele giver Conservation agriculture også flere agronomiske fordele – læs nogen specifikke oplevelser nedenfor.

Vand

Mere tørketolerante afgrøder og hurtigere optagelse af nedbør

Jord

Forbedret jordkvalitet og fastholdelse af næringsstoffer i jorden

Biodiversitet

Større biologisk aktivitet via regnorme, insekter, svampe og bakterier

CO2e

Færre drivhusgasser ved reduktion i udledningen og lagring af kulstof i jorden

Nicolai Oxholm Tillisch
Rosenfeldt

2.400 hektar, Sydsjælland

”Efter vi er skiftet til reduceret jordbearbejdning har vi set en klar styrkelse af vores jord og den er blevet mere dyrkningssikker. Vi har derudover også sænket vores brændstofforbrug markant og bare ved ikke at pløje sparrer vi ca. 450 kr./ha.”

Hans Damgaard
JD Agro Cocora Farm

12.000 hektar, Rumænien

“Én ting er at vi har mindre overkørsler, men vigtigst af alt, vi mindsker fordampningen af fugt fra jorden, og det efterlader mere vand til planterne, hvilket er yderst vigtigt under disse tørre forhold vi oplever fra tid til anden.”

Søren Ilsøe
Knudstrupgaard

305 hektar, Midtsjælland

“Når man opdager, at man kan undlade at bearbejde jorden hvert eneste år, så åbner der sig en helt ny verden for dyrkning af afgrøder. Biologi kan afløse diesel og stål, og som ekstra gevinst kommer der flere nytteinsekter, viber, lærker og agerhøns.”

Vil du også væreen del af Commodicarbon?

Processen starter ved, at du ansøger om tilmelding til programmet på Commoditrader platformen.

Ansøg nu

Du følger så processen, som beskrevet nedenfor. Du kan betragte Commodicarbon certifikater som en ekstra afgrøde, som følger vækstsæsonen, og høstes i slutningen af året – og ligesom med almindelige afgrøder, høster man som man sår.

1. Tilmelding

Du opretter en bruger på Commoditrader og udfylder tilmeldingsblanketten for Commodicarbon. Du bliver så kontaktet af vores team.

Kom i gang

2. Dataindsamling

Du skal tilføje dine marker med al relevant data for dine jorde og dyrkningspraksis. Du vil herefter kunne se beregninger på dine jordes certifikatpotentiale.

3. Planlægning

Med viden om potentialet, kan du og din planterådgiver nu kortlægge dine markplaner og indtaste specifikke markstrategier i systemet.

4. Eksekvering

Du eksekverer på markplanerne og efterlever de nye tiltag for dine markplaner. Du opdaterer løbende systemet med dine dyrkningsaktiviteter.

5. Verificering

Vi verificerer dine data og kvantificerer den endelige reduktion af CO2e i fællesskab med datapartnere og en tredjeparts-certificeringsenhed.

6. Udbetaling

Vi afsætter dine Commodicarbon certifikater og betaler dig for din CO2e reduktion. Du er nu klar til at starte igen fra step 3, med nye markplaner og nye potentialer.

Udfyld formularen her og du vil blive kontaktet inden længe af vores team.

Fra landmænd tillandmænd for landbruget

En gruppe innovative landmænd- og kvinder har over de seneste år investeret i udviklingen af Commoditrader og CommodiCarbon. De tror på at tænke ud af boksen, og de understøtter udviklingen af de tanker som ikke får plads i eksisterende strukturer. De lever og ånder for udvikling, og tør tænke og agere på vegne af dansk landbrug.

Nicolai Oxholm Tillisch
Rosenfeldt

“Jeg tror at landmanden gennem CommodiCarbon kan blive en form for klima-helt i fremtiden, samtidig med at vi som landbrug kan få styrket vores bundlinje. Jeg tror at vi ved hjælp af CommodiCarbon kan komme til at ændre vores dyrkning af jorden og måske endda ende med at vælge andre afgrøder som binder endnu mere CO2 i jorden”

Rasmus Bencard Hansen
Skovlund

“CommodiCarbon er et interessant supplement til vores nuværende drift, hvor vi hele tiden forsøger at optimere resultatet for den samme indstats i marken.

Der er politisk fokus på klima og her får vi som landmænd en unik mulighed for en øge indtjeningen samtidig med et grønt skulderklap.”

Christine Jansby
Agroskandia

”Med Conservation Agriculture arbejder vi hver dag på at binde kulstof i jorden. Det gør vi for at modvirke klimaforandringerne og for at gøre vores jorde og afgrøder mere modstandsdygtige. CommodiCarbon er endnu et stort skridt på vejen mod en forbedret bundlinje, da CommodiCarbon hjælper os med at sætte værdi på kulstofbindingen og synliggøre vores arbejde.”

Kim Kjær Knudsen
Allindemaglegård

“Vi skal ikke længere ”kun” være fødevareproducenter til en voksende verdensbefolkning, vi skal også være en central brik i at få vendt klimaudfordringerne. CommodiCarbon er et stort skridt i den retning! Vi skal for første gang nogensinde høste CO2.

CommodiCarbon er et holdningsskifte, og vi skal ikke blot levere verdens bedste fødevarer, men også verdens grønneste!”

Michael Bundgaard
Klitgaard Agro

“Vi har over de senere år investeret meget målrettet i conservation agriculture fordi vi tror på de agronomiske og klimamæssige gevinster. Derfor har det været en helt naturlig del af vores strategi at være med til at sætte skub i CommodiCarbon. I USA afsætter landbruget allerede CO2 certifikater – og det er CommodiCarbon en afspejling af.”

Iben & Anders Møller
Kattrup Gods

“Vi ser et stort potientiale i No-Till, både driftsbesparelser  og hele tanken omkring øget biodiversitet i marken til glæde for dyre- og planteliv. Derudover kommer  CommodiCarbon som et yderlige incitament, hvor man kan spare frigiven CO2 og blive belønnet for dette til gavn for klimaet. Når man først har fået øjnene op for No-Till, virker traditionel dyrkning ensidigt. Når der så samtidig er et økonomisk incitament til at omlægge driftformen af jorden, synes vi, der er banet vej for en bæredygtig fremtid for landbruget.“

Ofte stillede spørgsmål

Hvert certifikat er dokumentation for reduktion af ét ton drivhusgasser i atmosfæren i form af CO2-ækvivalenter (CO2e). Certifikaterne er unikke identificerbare og for hver enkelte kan vi spore og påvise den enkelte mark hvorfra reduktionen er sket.

Et Commodicarbon certifikat repræsenterer altså 1 ton CO2e (drivhusgasser), som enten er optaget fra atmosfæren, eller som helt er undgået i udledning.

I løbet af de sidste 10 år har virksomheder og organisationer verden over investeret milliarder i deres løfter til klimaet – ja faktisk har en fjerdedel af alle verdens 500 største virksomheder forpligtet sig på at blive CO2-neutrale i nær fremtid, og de fleste af disse køber CO2e certifikater som en hjælp til at nå deres ambitiøse mål.

Alle landmænd, som er en del af programmet bliver certificerede og deres aktiviteter og data bliver verificeret løbende inden certifikaterne bliver udstedt. Alt dette gøres af vores certificeringspartner, som sikrer at Commodicarbon certifikater er valide og godkendte.

Det er helt centralt for købere af certifikaterne, at effekten kan dokumenteres, og netop derfor har vi en international og erfaren partner med på området.

Din tilmelding og certificering skal påbegyndes i løbet af vækstsæsonen, med udgangspunkt i tiltag som er påbegyndt efter sidste høst og inden tiltag er påbegyndt for næste års høst.

Du kan betragte carbon-certifikater lidt som en ekstra afgrøde, hvor du høster i slutningen af din vækstsæson. Carbon-certifikater sælges efter kulstoflagringen er sket, og udledningen er reduceret – altså når du har høstet marken.

Først og fremmest skal du omlægge mod Conservation agriculture, fordi du føler at det er rigtige for dit landbrug – både nu og på sigt.

Commodicarbon certifikater har til hensigt at skabe en yderligere indtjeningskilde ifm. omlægning, som både kan være med til at absorbere omkostninger forbundet med maskininvesteringer og ny viden.

I teorien kan alle sælge certifikater – men køberne efterspørger verificerede certifikater, da dette er en blåstempling af, at der er direkte sporbarhed og dokumenteret klimaeffekt.

En grundig certificering, uafhængig verificering og validering af data er altså grundforudsætninger for at kunne afsætte certifikater til en attraktiv pris.

Du vil blive bedt om at dele informationer omkring din aktivitet på de tilmeldte marker henover året. Informationerne bruges til at verificere og auditere din aktivitet, for til sidst at kalkulere din totale reduktion af CO2e.

Dokumentation og data indeholder flg.:

  • Detaljer om jordtype (tekstur, humus, dræning mm.
  • Høstinformationer (afgrøde, udbytte mm.)
  • Jordbearbejdningspraksis
  • Efterafgrødepraksis
  • Håndtering af halm
  • Gødningsdata (typer, mængder, metode)
  • Planterværnsdata
  • Diesel/olie-forbrug

I første omgang finder du ud af dine jordes potentiale – både agronomisk og økonomisk. Såfremt du endeligt vil være en del af programmet vil din data være den direkte kilde til dokumentation for CO2e reduktioner og dermed certifikater.

Prisen afhænger af udbud / efterspørgsel – lige nu arbejder vi mod en minimumspris på 10 EUR pr. ton reduceret CO2e.

Interessen for klima certifikater fra landbruget er på globalt plan steget i løbet af det seneste år hvorfor vi forventer at kunne sælge certifikaterne til højere pris.

Vi har allerede lavet aftaler med rigtig mange planteavlskonsulenter hos landbrugsforeningerne rundt om i Danmark, og de står klar til at hjælpe med rådgivning, planlægning og implementering, så du hurtigt kan hoppe med på vognen. Vi har altså sørget for at de er klædt på til at hjælpe dig i gang, og de er gjort bekendte med vægtningerne i den algoritme, som du optimerer din omlægning efter.

Medlemskabet i Commodicarbon kan afmeldes med en måneds varsel.

Hvis du ønsker at forpligte dig til en markstrategi og drage fordel af certifikatsalg, skal du binde dig til en kontrakt på 5 eller 10 år. Dette er ganske enkelt fordi kulstoflagring kun giver mening, hvis det år-til-år oplagrede kulstof faktisk bibeholdes i jorden. Det er en del af certificeringen og en sikkerhed køberen af certifikatet får. Det betyder også, at en Commodicarbon certificering er en strategisk og langsigtet beslutning.

Det koster 375 kr. om måneden for at deltage i opstarten (750 kr. fra januar 2021). Med i medlemskabet får du fri adgang til alle funktionaliteter, markedskommentarer og prisindsigter i Commoditrader, samt Commodicarbon-medlemskab.
Omkostninger til auditering og salg af certifikater må påregnes – dem gør vi selvfølgelig også alt for at holde i bund!

Jordbundstest og datakvantificering vil udregne lagringsmængderne for at kunne estimere mængden af certifikater.

Kvaliteten sikres ved mange tiltag som verificering & validering af aktiviteter og data; ved at tjekke for additionalitet, samt via fradrag for usikkerhedsberegningerne. Således sikrer vi at alle parametre tæller og vejer rigtigt i ligningen, og at vi ikke overestimerer potentialet.

Disse kvantitet- og kvalitetsparametre sikrer at køberen får det klimamæssige aftryk han betaler for, mens sælgeren har et godt produkt som er til at regne med, således at han får den rigtige pris for sine certifikater, og derved sin indsats for at hjælpe klimabelastningen.

Commodicarbons beregningsalgoritmer står på skuldrene af international anerkendt forskning, IPCC guidelines (FN’s Klimapanel) og modeller udviklet af et konsortium af ledende europæiske universiteter, samt anvendes af de største fødevarevirksomheder i verden. I tillæg dertil har vi tilføjet parametre, som er væsentlige for netop vores breddegrader, og konteksten for dansk landbrug – vores model er ISO certificeret og verificeret af en neutral tredjepart.

Der er ingen tvivl om, at opgørelsesmetoder vil udvikle sig yderligere de kommende 10 år, men vi har sikret en metodestandard, som er det ypperligste der findes på nuværende tidspunkt.

For at sikre den størst mulighed tillid og troværdighed, anvender vi den internationale tredjeparts standard ISO 14064. Det er denne standard, som sammen med beregningsmodeller, markdata og anvendt praksis danner grundlag for en certificering.


Landbruget kan reducerevores udledning af drivhusgasser- løsningen er i jorden.

Vi hjælper landbruget, så vi som samfund kommer tættere på at nå klimamålene.